Make Good People Better

The Grand Lodge of the State of Israel of Ancient Free and Accepted Masons

The Grand Lodge of the State of Israel

Of Ancient Free and Accepted Masons

The Freemasons

ארגון הבונים החופשים הוא מסדר אחוותי הדוגל בקידום האידיאלים של אחווה חברתית, עזרה הדדית, צדקה ומוסר, כנובעים מכוח עליון. הבנייה החופשית מיוסדת על עקרונות נעלים ומכוונת להקנות לפרט ערכים אנושיים מוסריים שאותם הוא אמור ליישם לתועלתו, לתועלת משפחתו, הקהילה והמדינה בה הוא חי ולתועלת החברה האנושית כולה. המסדר פועל להידוק קשרי האחווה והסולידריות בין כל חבריו המוכרים זה לזה כ’אחים’ ומאוגדים בסניפים הנקראים ‘לשכות’.

Make Good People Better

ארגון הגג המאחד את הלשכות בכל מדינה בעולם נקרא בשם “הלשכה הגדולה”. ניתן לכנות את הבניה החופשית: פילוסופיה מוסרית לפרט. פילוסופיה זו, המכילה את עקרונות המוסר, עושה שימוש בכלי העבודה של הבנאים העתיקים, המעשיים, ובניין בית המקדש של שלמה, שבבנייתו עסקו בני עמים שונים למען מטרה נעלה אחת, כסמלים ללימוד עקרונותיה. הבניה החופשית מעודדת נאמנות לשלטון המדינה, ציות לחוקיה ולשופטיה. היא מעודדת את האחים לפעול על פי עקרונותיה, אך לא על חשבון צרכי משפחתם, פרנסתם וחובותיהם האזרחיות.

Brotherly Love, Relief and Truth

שלוש המילים: אהבת אחים, עזרה ואמת. כל בונה חופשי יודע ומכיר בליבו שכל רכיב בעל משמעות עמוקה ופנים רבות לה” הבניה החופשית היא מיקרו קוסמוס שבו עקרונות אלו מנותחים לחלקי חלקיקים והמשמעויות של מושגים אלו מתקבלים בהרמוניה שרק מי שנמצא במסדר מיוחד זה יכול להבחין בהרמוניה של אורות מרהיבים שרק מי שנמצא במסדר מיוחד זה יכול להבחין בהם. אור היקרות הזה ראוי שיופץ. כולנו במטרה אחת משותפת לגרום לתיקון עולם לא רק בבניה החופשית ולא רק במדינתנו, אלא כולנו יחד להתחבר לסמליות של בניית בית המקדש בליבנו.